Conductix-Wampfler vyhrál cenu Frost & Sullivan

24.11.2008
Frost & Sullivan

Sdílet:
Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share by Email
Ke stažení: 
IPT® nastavil měřítko v automatizaci techniky / Conductix-Wampfler získal ocenění za vynikající vývojovou činnost / inovativní využití bezdotykového přenosu energie a dat nachází uplatnění po celém světě

Za vynikající vývojovou činnost v oblasti přenosu energie a dat obdržela firma Conductix-Wampfler cenu “European Technology Implementation Award 2008“. Specialista z Weilu nad Rýnem vyvinul bezdotykový napájecí systém IPT® (Inductive Power Transfer), který v této oblasti určuje celosvětové měřítko. Nachází uplatnění v automatizační technice, zejména pro podlahové transportní systémy a elektrické podvěsné dráhy, ale i pro přesuvny, zdvihací a jinou manipulační techniku. IPT® nabízí alternativu ke konvenční napájecí technice s kabely a trolejemi. Podniky jako Audi, Daimler, Ferrari, Airbus, BMW, Eurocopter, KIA, Hyundai nebo také General Motors využívají více než rok potenciál této “neviditelné techniky".
 
Technologická cena poradenské firmy Frost & Sullivan se každoročně uděluje firmě, která svou výzkumnou a vývojovou činností výrazně přispívá ke zlepšení průmyslové výroby - a toto dokumentuje četnými úspěšnými příklady. Již přes 45 let je Frost & Sullivan celosvětově aktivní v různých oborech průmyslu a rozvíjí s více něž 1700 poradci inovativní růstovou strategii pro zatím 1000 firem.

„Rostoucí požadavky průmyslu, zejména stále rychlejší a komplexnější průběh produkce vyžadují pružné řešení automatizační techniky. Mnohé konvenční systémy už nedostačují těmto náročným požadavkům“, vysvětluje Mathias Wechlin, produktový manažer IPT® firmy Conductix-Wampfler. „Indukční systémy poskytují průmyslu potřebnou flexibilitu a lze je navrhnout na míru pro konkrétní aplikaci i pro speciální manipulační zařízení.“ Proto je IPT® stále více vyhledáváno nejenom v automobilovém průmyslu, ale i v jiných oborech.

Oblast použití IPT®

Bezdotyková napájení, která pracují na principu elektromagnetické indukce, lze použít pro různé aplikace: podlahové transportní systémy, napájení kolejově vedených spotřebičů, podvěsné dráhy, třídící linky v expedičních centrech, šikmé výtahy ve stavební technice nebo atrakce v zábavních parcích. Od začátku vývoje v roce 1997 dokázala technologie svoji efektivnost a spolehlivost. „Technologie otevírá velké možnosti v téměř každém průmyslovém odvětví i soukromém sektoru“, říká Wechlin.

IPT® je také otázkou priorit

„Před rozhodnutím, zda použít konvenční napájení nebo indukční systém, je dobré konstruktérem a provozovatelem zvážit mnoho argumentů“, pokračuje Wechlin. Jasné argumenty pro IPT® jsou zejména bezpečnost, minimalizace údržbářských prací zejména s ohledem na mechanicky opotřebitelné díly, spolehlivost, přenos vysokých výkonů, možnost provozování více spotřebičů, atd. Také možnost spolehlivého provozu i v extrémních podmínkách okolního prostředí, a v celkovém součtu nepatrné provozní náklady, mluví zásadně pro indukční řešení.

Možnosti použití

IPT® lze s úspěchem použít pro širokou oblast různých aplikací. U podlahových transportních systémů nejsou potřeba zábrany omezující pohyb osob ani nosné konstrukce či žlaby, jako u konvenčního napájení. Uhlíky, které tvoří u konvenčních napájecích systémů otevřené kontakty jsou kompletně nahrazeny. Instalace bezdotykového napájení v podlaze je prakticky neviditelná a zaručuje neomezenou volnou přístupnost.

Napájení deskových dopravníků v automobilkách je možno řešit izolovanými trolejemi. Funkčnost a spolehlivost tohoto řešení je ovšem zaručena za předpokladu, že napájení bude velmi přesně namontováno a bude pracovat v čistém okolním prostředí. Indukční řešení zde má primární výhodu v jednodušší montáži a menší náročnosti na její mechanické provedení.

Napájení elektrických podvěsných drah je poměrně nová oblast, kde je poslední dobou používáno bezdotykové napájení. Díky němu se výrazným způsobem snížil hluk vznikající provozováním této transportní techniky. Navíc je IPT® výrazně méně náročné na mechanickou přesnost vedení pohyblivého spotřebiče. Konvenční troleje se v těchto aplikacích většinou pohybují na hranici svých technických možností. Troleje vyžadují vysokou přesnost při montáži a vyznačují se stálým opotřebením uhlíků, což vyžaduje jejich periodickou kontrolu a včasnou výměnu. Pokud je trolej provozována s opotřebenými uhlíky, dojde rychle k jejímu poškození a odstávce celého zařízení. Indukční přenos energie je naproti tomu řešení bez mechanického kontaktu, vyznačující se tichým, bezproblémovým provozem i ve vlhkém a znečištěném prostředí. Přejezdy vyhýbek nepůsobí žádné potíže, jejich konstrukční řešení zaručuje přejezdy bez vibrací, hluku apod. Také rychlosti pojezdu spotřebiče napájeného bezdotykově nejsou prakticky nijak omezené.

IPT® také s integrovanými přídavnými funkcemi

Spolehlivost standardních bezdrátových datových přenosů je hodnocena dle jejich náchylnosti k vnějšímu rušení. „IPT® je stabilnější řešení pokud jde o spolehlivost přenosu dat a řídících signálů.“, vysvětluje Wechlin. Zařízení pro bezdrátový přenos dat může být v některých případech velmi nákladné. Kolik antén musí být nainstalováno a seřízeno je závislé od dané aplikace. Také frekvence, na nichž jsou signály přenášeny, musí být jasně stanoveny. IPT® je jednodušší řešení, které zajišťuje přenos signálů podél jasně definované trasy v okolí instalovaného vodiče. U podlahových aplikací je možno navíc k datovým přenosům instalovat další doplňkové funkce jako vedení spotřebiče v předem definovaných trasách a jeho pozicování u definovaných pozičních značek. V těchto případech jsou všechny tři uvedené funkce integrovány do sběrače vybaveného kompletní elektronikou.

Role investičních nákladů

Podstatný argument při rozhodování jsou zpravidla přímé investiční náklady. Ty jsou u konvenčních řešení většinou výrazně nižší než u indukčních napájecích systémů. Další náklady spojené s údržbou konvenčních napájecích systémů tento obrázek ovšem výrazně mění. IPT® výrazně snižuje poruchovost celého systému a tím i riziko odstávky. Často umožňuje optimalizace celého transportního systému, včetně např. snížení počtu pohyblivých spotřebičů. Holé srovnání pouze přímých investičních nákladů je proto krátkozraké. Je třeba zohlednit komplexní řešení, vč. úchytných konstrukcí a pozdějších provozních nákladů. „Přesně z těchto důvodů se IPT® stalo často používanou technikou v mnoha automobilkách po celém světě. Pro tyto provozovatele jsou atraktivní pouze komplexní řešení, která zahrnují nejenom přenos energie a dat, ale i pozicování a vedení pohyblivého spotřebiče“, říká Wechlin.

Do budoucna uvažujeme o mnoha dalších aplikacích bezdotykového napájení, zejména všude tam, kde je potřeba vyvarovat se opotřebení uhlíků, kde se vyskytují extrémně náročné provozní podmínky okolního prostředí, kde provozovatel vyžaduje komfortnější provoz nebo tam, kde se jedná o novou dosud nepoužívanou aplikaci napájení pohyblivého spotřebiče. „Jsme přesvědčeni, že pro tyto aplikace se v budoucnu stane IPT® první volbou“, říká Mathias Wechlin

Do budoucna uvažujeme o mnoha dalších aplikacích bezdotykového napájení, zejména všude tam, kde je potřeba vyvarovat se opotřebení uhlíků, kde se vyskytují extrémně náročné provozní podmínky okolního prostředí, kde provozovatel vyžaduje komfortnější provoz nebo tam, kde se jedná o novou dosud nepoužívanou aplikaci napájení pohyblivého spotřebiče. „Jsme přesvědčeni, že pro tyto aplikace se v budoucnu stane IPT® první volbou“, říká Mathias Wechlin.